Biosensor genomför företrädesemission om 3,3 Mkr

January 24, 2013

Styrelsen i Biosensor har beslutat att, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma, genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Huvudägaren Transferator AB har ställt sig positiv till att teckna sin ägarandel (26%) i nyemissionen. Styrelsen avser söka externa garanter på hela emissionsbeloppet och förhandlingar pågår.

Villkoren i nyemissionen
* Bolagets aktieägare skall för en (1) befintliga aktie oavsett aktieslag (aktieserie) ha rätt att teckna fem (5) nya A-aktier.
* De nya aktierna emitteras till en kurs av SEK 1,00 krona per aktie.
* Högst 3 317 080 st A-aktier emitteras. Bolagets aktiekapital ökas därmed med högst 2 653 664,00 kronor
* Emissionsbeloppet uppgår därmed till totalt högst 3 317 080 kronor.

Tidplan
17 januari 2013 Avstämningsdag
14 januari 2013 Sista dag för handel inkl. teckningsrätt
15 januari 2013 Första dag för handel exkl. teckningsrätt
21 januari 2013 Memorandum tillgängligt
22 januari – 6 februari 2013 Teckningstid

För vidare information, var vänlig kontakta:
Fredrik Vojbacke
Tf VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 708 99 04 63
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.