Företrädesemission, tecknings-förbindelse och garantiteckning

April 5, 2011

Vid styrelsesammanträde den 1 april 2011 tog styrelsen i Biosensor Applications Sweden AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 17 429 482 A-aktier och högst 4 979 852 teckningsoptioner av serie TO 5A, förutsatt godkännande vid kommande extra bolagsstämma (se kallelse till extra bolagsstämma, publicerad klockan 08:43 den 4 april 2011). Teckning skall ske i units. Vid fulltecknad emission tillförs Biosensor initialt 20 915 378,40 SEK. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs Biosensor ytterligare 9 461 718,80 SEK; totalt cirka 30,4 MSEK före emissionskostnader. Biosensor har avtalat om teckningsförbindelse om 1,65 MSEK samt garantiteckning om 15 MSEK, av den initiala emissionsvolymen om 20 MSEK. Även allmänheten ges rätt att teckna units i emissionen.

 

Motiv för emission samt Biosensors målsättning:

Emissionen genomförs för att tillföra Biosensor rörelsekapital, huvudsakligen i syfte att främja intensifierad marknadsföring och försäljning samt för återbetalning av tidigare erhållen bryggfinansiering om åtta (8) MSEK. Biosensors målsättning är att skapa en betydande försäljningsökning under 2011 respektive 2012 för att uppnå positivt kassaflöde under fjärde kvartalet 2012.

Erbjudandet i korthet:

• Teckningstid: 4 maj 2011 till 18 maj 2011.
• Teckningskurs: 8,40 SEK per unit, som inkluderar sju (7) A-aktier och två (2) vidhängande teckningsoptioner av serie TO 5A. Prissättningen har fastställts till 1,20 SEK per A-aktie, således är teckningsoptionerna vederlagsfria.
• Erbjudandet omfattar högst 17 429 482 A-aktier och högst 4 979 852 teckningsoptioner av serie TO 5A. Idag finns 12 449 630 utestående aktier i Biosensor, varav 12 351 542 är A-aktier och 98 088 är C-aktier.
• Avstämningsdag: 29 april 2011. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 26 april 2011 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 27 april 2011.
• De som på avstämningsdagen den 29 april 2011 är registrerade som aktieägare i Biosensor äger företrädesrätt att teckna units. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) uniträtt. Fem (5) sådana uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av sju (7) nya A-aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 5A berättigande till teckning av vardera en (1) ny A-aktie i bolaget.
• Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 4 maj 2011 till 13 maj 2011.
• Handel med BTU kommer att ske på AktieTorget från och med den 4 maj 2011 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juni 2011.

Teckningsoptioner (TO 5A):

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 5A berättigar till teckning av en (1) nyemitterad A-aktie till en kurs om 1,90 SEK per A-aktie. Teckning av A-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 22 juni 2011 till och med den 7 december 2011.

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information om teckningsförbindelse och garantiteckning kommer att offentliggöras i prospekt senast i samband med att teckningstiden inleds.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.