Kallelse till extra bolagsstämma i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

August 30, 2010

Aktieägarna i Biosensor Applications Sweden AB (publ), 556376-6814, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 september 2010 kl. 17.00 på Åkarnas Hus, Vendevägen 90, 182 32 Danderyd.

Anmälan m m

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 september 2010, dels senast klockan 12.00 den 8 september 2010 anmäla sig skriftligen till Biosensor Applications Sweden AB, Solna Strandväg 3, 171 54 Solna, eller per telefon 08-706 75 00, eller per fax 08-706 75 25 eller per e-mail email hidden; JavaScript is required. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 7 september i 2010, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Biosensor Applications Sweden AB.

Förslag till dagordning:

  • 0. Stämman öppnas.
  • 1. Val av ordförande vid stämman.
  • 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  • 3. Val av en eller två justeringsmän.
  • 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  • 5. Godkännande av dagordningen.
  • 6. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
  • 7. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 6)

Styrelsen förslår att stämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission av högst 331 936 828 A-aktier. För varje 11 befintliga aktier, oavsett serie, erhålls en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till teckning av fyra nya A-aktier i bolaget till en teckningskurs om 0,05 kronor per A-aktie kontant under perioden 22 september 2010 – 6 oktober 2010. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget 16 596 841,40 kronor varav aktiekapitalet tillförs 13 277 473,12 kronor. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 17 september 2010. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 22 september 2010 till och med den 6 oktober 2010, med undantag för vad som gäller enligt nedan för emissionsgaranterna. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. För att emissionsgaranterna skall kunna fullgöra de förpliktelser som emissionsgaranterna åtagit sig i förhållande till bolaget, skall emissionsgaranterna, av emissionstekniska skäl, äga rätt att teckna de aktier som inte tecknats med eller utan företrädesrätt, fram till och med den 11 oktober 2010. Sådan teckning skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till emissionsgaranten. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand skall tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna (Gylling Invest AB, MN Corporation Limited och Sedermera Fondkommission AB) i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut och styrelsens redogörelse samt revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Solna Strandväg 3 i Solna från och med två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Solna i augusti 2010
Biosensor Applications Sweden AB (publ)
STYRELSEN