Kallelse till extra bolagsstämma

November 23, 2012

Aktieägarna i Biosensor Applications Sweden AB (publ), 556376-6814,
(”Bolaget”)kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 december 2012 kl.
13.00 i bolagets lokaler på Solna Strandväg 3, 171 54 Solna

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken den 14 december 2012, dels senast den 14 december 2012
anmäla sig skriftligen till Biosensor Applications Sweden AB, Solna Strandväg 3, 171 54
Solna, eller per telefon 08-706 75 00, eller per fax 08-706 75 25 eller per e-mail
email hidden; JavaScript is required. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller
enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt
inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar
omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före den 14
december 2012, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev
till Biosensor Applications Sweden AB.
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
8. Beslut om ändring (§ 5) av bolagsordningen
9. Beslut om ändring av (§ 4), (§ 5) och (§ 6) av bolagsordningen
10. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
11. Val av styrelse
12. Särskilt bemyndigande för styrelsen
13. Stämmans avslutande
Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av
styrelsen föreslagna dagordningen
Punkt 7. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för
täckande av förlust.
Bolagets aktiekapital föreslås minskas med lägst 397 075,2 kronor eller högst 402 563,2
kronor, för att erhålla ett kvotvärde om 0.8 per aktie. Minskningen sker för täckning av
förlust och genomförs utan indragning av aktier.
Punkt 8. Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 5 och § 6 i
bolagsordningen
Förslag till beslut om ändring av § 5 i bolagsordningen
”Antalet aktier skall vara lägst 660 000 och högst 2 640 000”.
samt av § 6 första stycket i bolagsordningen
”Av bolagets aktier må ett sammanlagt antal av högst 133 834 aktier utgöras av
stamaktier av serie B. Övriga stamaktier skall vara av serie A och kan utges till ett antal
av högst 2 640 000. Bolaget skall, utöver stamaktier, även kunna utfärda
preferensaktier som skall vara av serie C. Preferensaktier av serie C skall kunna utfärdas
till ett antal motsvarande högst femtio (50) procent av bolagets aktiekapital”.
Ändring av bolagsordningen villkoras av att pågående ärende 441392/2012 har
registrerats hos Bolagsverket.
Punkt 9. Beslut om ändring av (§ 4), (§ 5) och (§ 6) av bolagsordningen
Förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen
”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor”.
Förslag till beslut om ändring av § 5 i bolagsordningen,
”Antalet aktier skall vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.
samt förslag till beslut om ändring av § 6 första i bolagsordningen
”Av bolagets aktier må ett sammanlagt antal av högst 133 834 aktier utgöras av
stamaktier av serie B. Övriga stamaktier skall vara av serie A och kan utges till ett antal
av högst 4 000 000. Bolaget skall, utöver stamaktier, även kunna utfärda
preferensaktier som skall vara av serie C. Preferensaktier av serie C skall kunna utfärdas
till ett antal motsvarande högst femtio (50) procent av bolagets aktiekapital”.
Ändring av bolagsordningen villkoras av att stämman fattar beslut i enlighet med förslag
till beslut enligt punkt 10 nedan och styrelsen fattar beslut om företrädesemission, med
stöd av bolagsstämmans bemyndigande enligt punkt 10 nedan, med effekt att Bolagets
högsta aktiekapitalgräns överstiger 2 000 000 kronor.
Punkt 10. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
Bolagsstämman föreslås fatta beslut om att bolaget skall bemyndiga styrelsen att besluta
om ökning av aktiekapitalet inom Bolagets bolagsordnings aktiekapitalgränser, under
tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen genom nyemission av aktier,
konvertibler eller teckningsoptioner, med rätt att avvika från tidigare aktieägares
företrädesrätt. Syftet till bemyndigandet är dels med hänsyn till att bolaget genom sin
fortsatta expansion och utveckling kan komma att behöva emittera aktier, konvertibler
eller teckningsoptioner för kapitalbehov, dels för att ge styrelsen möjlighet att finansiera
företagsförvärv eller förvärv av rättigheter. Styrelsen härutöver har befogenhet att
besluta att betalning för aktier, konvertibler eller teckningsoptioner även skall kunna ske
mot kontant betalning eller genom apport, eller kvittning.
Styrelsens beslut med stöd av detta bemyndigande skall registreras i samband med den
villkorade bolagsordningsändringen i punkt 9 ovan.
Punkt 12. Särskilt bemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan
visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna
kallelse vid Bolagsverket.
Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer finnas tillgängliga hos Bolaget, adress
enligt ovan i enlighet med aktiebolagslagen, samt tillställas de aktieägare som så
anmäler detta till Bolaget.
Solna i november 2012

Biosensor Applications Sweden AB (publ)
STYRELSEN