Kommuniké från årsstämma

June 15, 2011

Igår, den 14 juni 2011, hölls årsstämma i Biosensor Applications Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 

Fastställande, resultatdisposition och ansvarsfrihet:

Vid årsstämman beslutades att fastställa framlagd resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Vid årsstämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010. Vid årsstämman beslutades även om ansvarsfrihet åt styrelse och verkställande direktör.

 

Styrelse, revisorer och arvoden:

Vid årsstämman beslutades att styrelsen skall bestå av fyra (4) styrelseledamöter. Lars Burström, Bengt Hagander och Svante Lundbrink omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Fredrik Wredmark nyvaldes som ordinarie styrelseledamot. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Lars Burström till styrelseordförande. Vid årsstämman beslutades även att styrelsearvode skall utgå med tre (3) prisbasbelopp till styrelseordförande samt två (2) prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter. Biosensors revisionsbolag, Deloitte AB med Thomas Strömberg som huvudrevisor, omvaldes till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs. Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare:

Vid årsstämman beslutades att ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig. Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Pensionsförmåner skall vara förmånsbestämda och avgiftsbestämda och (för svenska medborgare) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Ersättning kan även utgå i form av optionsprogram eller aktierelaterade incitamentsprogram. Vidare kan styrelsen komma att föreslå en bolagsstämma att fatta beslut om nya långsiktiga incitamentsprogram och/eller optionsprogram.

 

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner

VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: +46 8 706 75 00

email hidden; JavaScript is required

 

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till  kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.