Motparterna i skiljeprocess betalar inte förskottsbelopp

May 4, 2010

Biosensor Applications Sweden ABs (Biosensor) helägda svenska dotterbolag Agotaras AB, har i januari 2010 påkallat ett skiljeförfarande i Stockholm bl.a. mot Biosensors delägda tyska dotterbolag Biosensor GmbH (försatt i likvidation (Insolvenzverfahren eröffnet)). Skiljeprocessen rör frågorna huruvida överföringen av teknologin från Biosensor GmbH till Agotaras AB genomförts korrekt samt om projektet utförts i enlighet med ingångna avtal mellan parterna. Samtliga motparter har valt att inte medverka till att denna skiljeprocess inleds genom att inte betala in sin del av förskottsbeloppet till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut inom den utsatta tidsfristen.

Likvidatorn i Biosensor GmbH har klandrat överföringen av teknologin till Agotaras AB vid domstol i Bonn, Tyskland. Agotaras AB har delgivits sådan stämning. Likvidatorn har därutöver tecknat ett försäljningsavtal
om avyttring av inkråmet i Biosensor GmbH till extern part. Detta försäljningsavtal är villkorat av att
äganderätten av Biosensor GmbH’s tillgångar fastställts tillhöra Biosensor GmbH i den kommande processen
i Bonn.

Biosensor bedömer att den fortsatta utvecklingen av företagets produkter ej kommer att påverkas av likvidationen och en eventuell konkurs i Biosensor GmbH eller i övrigt påverkas av de pågående intressekonflikterna. Agotaras ABs rättsliga ståndpunkt är att teknologin förvärvats och ägs, delvis av
Biosensor, delvis av Agotaras AB. Utgången av de pågående rättstvisterna går i dagsläget ej att förutse, men
Biosensors bedömning är att produkterna Biosens 300 och Biosens 600 ej är beroende av tvisternas utgång då den av Biosensor finansierade och utvecklade teknologin har vidareutvecklats och förändrats från sitt
ursprung. En eventuell konkurs för Biosensor GmbH bedöms endast ha en mindre påverkan på den fortsatta
verksamheten. För Biosensor kan det i förlängningen innebära kostnader hänförliga till dessa rättsprocesser
men dess storlek är i dagsläget svår att uppskatta.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Pär Ericson
Styrelsens ordförande, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: + 46 8 544 989 80
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.