Nyemissionen avslutad, tecknades till 121%

February 25, 2013

Biosensor Applications Sweden AB har avslutat sin nyemission och den tecknades till 4,01 Mkr. Inom ramen för emissionsbeslutets högsta belopp har aktier för 3,31 Mkr tilldelats. Emissionsutfallet innebär såleds en överteckning om motsvarande 21%. Av tilldelat belopp uppgick teckningen med företrädesrätt till 83,4% varvid resterande del 16,6% tilldelats tecknare utan företrädesrätt. Emissionsutfallet innebar att emissiongarantin inte behövde utnyttjas.

Totalt emissionbelopp uppgick till 3,31 Mkr varvid 3 317 080 st aktier av serie A till teckningskurs 1 kr kommer att emitteras. Nyemissionen beräknas vara registerad hos Bolagsverket inom två veckor varvid BTA därefter kan omvandlas. Efter registering kommer antalet utestående aktier i Bolaget uppgå till 3 980 496 st; varav 1 718 st utgörs av aktier serie C vilka ej är upptagna till handel på AktieTorget.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Fredrik Vojbacke
Tf VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 708 99 04 63
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.