Stämmokommuniké

September 14, 2010

Igår, den 13 september 2010, hölls extra bolagsstämma i Biosensor Applications Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.

  • Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
    Stämman godkände styrelsens beslut om företrädesemission. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Villkor och anvisningar för företrädesemissionen i korthet:
För varje 11 befintliga aktier, oavsett serie, erhålls en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till teckning av fyra nya A-aktier till en teckningskurs om 0,05 kronor per A-aktie kontant under perioden 22 september 2010 till 6 oktober 2010. Vid fulltecknad emission tillförs Biosensor 16 596 841,40 SEK.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 17 september 2010. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 september 2010 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 september 2010. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 22 september 2010 till och med den 6 oktober 2010, med undantag för vad som gäller enligt nedan för emissionsgaranterna. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista. Handel med teckningsrätter skall ske på AktieTorget under perioden 22 september till 1 oktober 2010. Handel med betald tecknad aktie (BTA) skall ske på AktieTorget från och med den 22 september 2010 fram till dess att Bolagsverket registrerat emissionen.

Fullständiga villkor och anvisningar kommer att offentliggöras senast i samband med att teckningstiden inleds.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.