Avser göra nyemission i september, road-map

July 22, 2012

Styrelsen i Biosensor Applications har tagit förberedande beslut för att
genomföra en nyemission riktad till befintliga ägare efter sommaren, dvs. i
september 2012. Storleksnivån på nyemissionen planeras till 8-10 Mkr och
kapitalet bedöms finansiera Bolaget i 12 månader tills balans uppnåtts
mellan löpande intäkter och kostnader i verksamheten. Möjligheterna att nå
break-even har förbättrats avsevärt genom de personalneddragningar som
nyligen beslutats och som sänker bolagets personalrelaterade kostnader med
cirka 50 procent. Pågående genomgång av övrig kostnadsmassa förväntas ge
ytterligare positiv effekt. Detta i kombination med den indikerade
försäljningsvolym som pågående förhandlingar förväntas leda till ligger till
grund för styrelsens uppfattning att break-even är uppnåelig under andra
halvåret 2013, men att en nyemission för att finansiera bolaget krävs för
att nå dit.

För att finansiera bolaget under sommaren, då en nyemission under
ledigheterna inte bedömts som praktiskt genomförbar, har styrelsen ingått
ett bryggfinansieringsavtal om initialt 1,2 Mkr med huvudägare vilka ställt
sig positiva till att finansiera Bolaget tills nyemissionen är genomförd.
Biosensor har i bryggfinansieringsavtalet givit säkerhet i bolagets
tillgångsmassa såsom lager och patent.  Huvudägare motsvarande cirka 37
procent av ägandet i Biosensor har även ställt sig positiva till att teckna
sina andelar i den kommande nyemissionen. Det är Bolagets avsikt att
nyemissionen ska vara fullt säkerställd med teckningsförbindelser och
garantiavtal.

Biosensor avser avhålla en extra bolagsstämma i mitten av augusti för att ta
förberedande beslut inför den kommande nyemissionen såsom sammanläggning
(omvänd split) förslagsvis 1:1000, ändring av aktiekapitalsgränser,
bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission, minskning av
aktiekapitalet om så krävs i sammanhanget, bemyndigande om antagande av
optionsprogram och behandling av dokumentation av den genomförda
bryggfinansieringen. Kallelse till den extra stämman avses skickas ut
till aktieägarna under juli månad.

 

 

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner

Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: +46 8 706 75 00

email hidden; JavaScript is required