Beslut om företrädesemission

May 6, 2014

Beslut om företrädesemission

Styrelsen i Biosensor Applications Sweden AB har beslutat, med stöd av registrerat emissionsbemyndigande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna; varvid en (1) befintlig aktie av serie A eller serie C ger tjugonio (29) teckningsrätter av serie A. Tio (10) teckningsrätter av serie A krävs för att teckna en ny aktie av serie A. Teckningskursen är 0,28 kronor per aktie serie A.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregisterade dvs. hos bank, nätmäklare eller annat institut sker aktieteckning genom förvaltaren; för aktieägare som har sina aktier direktregisterade hos Euroclear (VPC) kommer emissionsredovisning skickas ut till aktieägarens registerade adress.

För emissionen skall således följande gälla;

Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 14 maj 2014 äger företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen i relation till tidigare innehav. En (1) på avstämningsdagen innehavd aktie av serie A eller serie C ger tjugonio (29) teckningsrätter av serie A. Tio (10) teckningsrätter av serie A krävs för att teckna en ny aktie av serie A. Teckningskursen är 0,28 kronor per aktie serie A.

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 1 454 473,188 SEK genom utgivande av högst 11 543 438 aktier av Serie A. Nyemissionen kommer vid fullteckning tillföra Bolaget 3 232 162,64 kronor innan emissionskostnader.

Aktieägare skall för en (1) befintlig aktie, oavsett serie, erhålla tjugonio (29) teckningsrätter av serie A. Tio (10) teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en (1) ny aktie serie A. Teckningskursen är 0,28 kronor per aktie, oavsett serie.

Syftet med nyemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Fredrik Vojbacke
Tf VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 708 99 04 63
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.