Biosensor: Beslut om företrädesemission om 6 MSEK

September 19, 2012

Styrelsen i Biosensor Application Sweden AB (publ) beslutade i dag, den 19 september 2012, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 17 augusti 2012, om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 956 237 aktier serie A. Emissionskursen per aktie är 6,25 kronor. Fulltecknad emission tillför bolaget cirka 6 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen. Pre-money värdering i emissionen är cirka 2,2 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag är den 26 september 2012.
Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 september 2012.
Första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 september 2012.

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Biosensor Application Sweden erhåller för varje innehavd aktie, oavsett serie, åtta (8) teckningsrätter serie A, för att teckna en ny aktie serie A till kursen 6,25 kronor erfordras tre (3) teckningsrätter serie A.

Teckningstid: 28 september 2012 -15 oktober 2012

Teckningskurs: 6,25 kronor per aktie

Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på AktieTorget under perioden 28 september 2012 – 10 oktober 2012.

Antalet teckningsrätter serie A som kommer att tas upp till handel är 2 868 712.

Handel med betalda och tecknade aktier (BTA): Kommer att ske på AktieTorget från och med den 28 september 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av oktober 2012.

Antal aktier i erbjudandet: 956 237 aktier serie A.

Vid fulltecknad emission kommer bolagets aktiekapital att öka med 1 338 731,80 kronor till 1 840 756,40 kronor.
Antal aktier innan emission: 358 491 aktier serie A respektive 98 aktier PREF C.
Villkor och anvisningar samt ytterligare information om avsiktsförklaringar kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner

VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: +46 8 706 75 00

email hidden; JavaScript is required