Biosensor fokuserar resurserna

July 3, 2012

Bolagets försäljning under 2012 har inte nått de interna försäljningsmålen. Långt gångna förhandlingar med distributörer och slutkunder pågår, men bolaget behöver fokusera sina resurser till kärnan i verksamheten. Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att genomföra personalneddragningar inom huvudsakligen icke-kärnverksamhet såsom funktionerna ekonomi & finans, R&D och logistik.

 Genom fokuseringen av resurserna sänks Biosensors break-even nivå, vilket innebär att Bolaget kan nå lönsamhet med färre sålda utrustningar. Det är styrelsens syn att Bolaget måste prioritera för att komma till en nivå i sin organisation och overhead där det råder balans mellan intäkter och kostnader på årsbasis.

Neddragningarna har en viss direkt effekt men huvuddelen av besparingarna kommer efter 6 månader samt full effekt efter 12 månader. Efter 6 månader, med aktuella personalförändringar, kommer personalkostnaderna sänkas från nuvarande cirka 0,8 mkr /månad till cirka 0,4 mkr/månad.

Styrelsen bedömer att neddragningarna inte, på kort- och medellång sikt, ska påverka Biosensors möjligheter att upprätthålla försäljning och leverans till befintliga eller kommande kunder. Bolaget kommer dock löpande utvärdera effekten av programmet och sätta in åtgärder där det skulle visa sig behövas.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner

Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: +46 8 706 75 00

email hidden; JavaScript is required

 

 

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till  kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.