Biosensor: Kommuniké från extra bolagsstämma

August 20, 2012

Den 17 aug 2012 hölls extra bolagsstämma i Biosensor Applications Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

-Ändring av § 4 i bolagsordningen: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor”

-Minskning av aktiekapitalet med 5 597 778,789 kronor för täckande av förlust.

-Sammanläggning av aktier 1:1000. Efter genomförd sammanläggning kommer aktiens kvotvärde att vara 1,4 krona.

-Emission av teckningsoptioner för styrelse och ledande befattningshavare och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (Optionsprogram 2012/2015) Optionsrogrammet avser en riktad emission av högst 33 954 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av högst 33 954 aktier av serie stam A i Bolaget. Teckningsoptionerna skall tecknas senast den 24 augusti 2012 med rätt för styrelsen att förlänga tidsfristen. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer helägda dotterbolaget Agotaras AB, 556670-3350 (”Dotterbolaget”) och teckningsoptionerna skall tecknas vederlagsfritt av Dotterbolaget. Innehavare skall ha rätt att teckna en ny aktie i Bolaget per teckningsoption under tiden fr.o.m. den 30 september 2012 t.o.m. den 30 september 2015. Teckningskursen per aktie skall vara 70 kronor. Bolagsstämman beslutar godkänna att Dotterbolaget, vid ett eller flera tillfällen, får överlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor, till ett pris som skall fastställas utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av optionsprismodellen Black & Scholes, till styrelseledamot eller ledande befattningshavare i Bolaget i enlighet med de villkor och riktlinjer som följer nedan samt i övrigt förfoga över teckningsoptionerna för att fullgöra de åtaganden som följer av Optionsprogram 2012/2015.

-Informerade samt redogjorde för ingånget avtal om bryggfinansiering om totalt maximalt 3 miljoner kronor, varav bolaget till dags dato har avropat 1,2 MSEK. Bryggfinansieringen är ingången på marknadsmässiga villkor, innebärande att lånet löper med marknadsmässig ränta samt att bolaget har ställt säkerhet för sina åtaganden.

-Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Styrelsen är bemyndigad att besluta om ökning av aktiekapitalet inom bolagets registrerade aktiekapitalgränser, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen genom nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med rätt att avvika från tidigare aktieägares företrädesrätt. Syftet till bemyndigandet är dels med hänsyn till att bolaget genom sin fortsatta expansion och utveckling kan komma att behöva emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner för kapitalbehov, dels för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter. Styrelsen har härutöver befogenhet att besluta att betalning för aktier, konvertibler eller teckningsoptioner även skall kunna ske mot kontant betalning eller genom apport, eller kvittning.
-Bolaget kommer genom pressmeddelande att kommunicera avstämningsdag avseende sammanläggning samt emissionsvillkor.

 

 

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner

VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: +46 8 706 75 00

email hidden; JavaScript is required

 

 

 

 

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till  kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.