Information rörande utestående C-aktier

November 26, 2012

Mot bakgrund av styrelsens beslut att genomföra en nyemission av preferensaktier serie C riktad till C-aktieägarna ger Bolaget information om C-aktieslagets rättigheter.

C-aktiernas rättigheter i sin helhet framgår av §6 i Bolagets bolagsordning. Bolagsordningen finns att tillgå såsom bilaga till detta pressmeddelande.

Sammanfattningsvis har preferensaktier av serie C företrädesrätt vid vinstutdelning och likvidation före ägare av stamaktier (serie A- eller B). Avseende vinstutdelning har ägare till preferensaktier serie C rätt att erhålla 6% av prefernsaktiernas anskaffninsvärde (ackumulativ utdelning). Då Bolaget ännu inte genomfört utdelning har det upplupna beloppet till vilka ägare av C-aktier har företräde beräknats till cirka 4 217 Tkr per den 15 november 2012 och beloppet ökar årligen med cirka 588 Tkr. De erbjudna preferensaktierna enligt styrelsens beslut den 22 november 2012 medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket varvid dessa C-aktier erhåller sin pro-rata del i redan ackumulerad utdelning.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Fredrik Vojbacke
Tf VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 708 99 04 63
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.