Kommuniké från årsstämma

May 18, 2012

Den 15 maj 2012 hölls årsstämma i Biosensor Applications Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.  

 VD Erik Lissner presenterade verksamheten 2011 och informerade om att försäljningen 2012 är svagare än förväntat. Långt gångna förhandlingar pågår med distributörer och kunder men det kan inte uteslutas att bolaget behöver ytterligare finansiering, en risk som beskrivs i årsredovisningen. Den eventuellt förestående likviditetsbristen har föranlett att styrelsen har börjat se över olika finansieringsalternativ.

 Fastställande, resultatdisposition och ansvarsfrihet:
Vid årsstämman beslutades att fastställa framlagd resultat- och balansräkningen. Vid årsstämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011. Vid årsstämman beslutades även om ansvarsfrihet åt styrelse och verkställande direktör.

 Styrelse, revisorer och arvoden:
Vid årsstämman beslutades att styrelsen skall bestå av tre (3) styrelseledamöter utan suppleanter.  Svante Lundbrink omvaldes och Tommy Trollborg och Johan Carlström nyvaldes som styrelseledamöter. Tommy Trollborg valdes till styrelseordförande. Vid årsstämman beslutades även att styrelsearvode skall utgå med 75 000 kronor till styrelseordförande och 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 Huvudägarna i Biosensor, Transferator AB samt Gylling Invest AB, har gjort en utfästelse att på kommande extra bolagsstämma rösta för att de nyvalda ledamöterna Johan Carlström samt Tommy Trollborg ska erhålla ett teckningsoptionsprogram innebärandes att dessa ges optionsrätter till nyteckning av aktier i Biosensor. Teckningsoptionsprogrammet ska ses mot bakgrund av huvudägarnas vilja att minska kostnaderna för styrelsen jämfört med tidigare ersättningsnivåer och istället ge ledamöter en ersättning kopplad till bolagets underliggande verksamhetsutveckling.  Johan Carlström ska ges rätt att erhålla 5/9 av  optionsrätterna och Tommy Trollborg ges rätten att erhålla 2/9 av optionsrätterna. De överskjutande 2/9 av optionsrätterna ska reserveras för ledande befattningshavare.

Varje tilldelad optionsrätt ska ge rätt att inom 3 år teckna en ny aktie i Biosensor till en lösenkurs om 10 öre per aktie. Ledamöterna avser erlägga optionspremien för optionsprogrammet genom avstående av hela eller delar av det kontanta styrelsearvode respektive ledamot erhåller från Biosensor.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner

VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: +46 8 706 75 00

email hidden; JavaScript is required

 

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till  kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.