100 procent av den initialaemissionsvolymen täcks nu av teckningsförbindelse och garantiteckning

April 13, 2011

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen i Biosensor Applications Sweden AB (publ) beslutat om att genomföra en företrädesemission av A-aktier och teckningsoptioner av serie TO 5A. Beslutet är villkorat av godkännande vid kommande extra bolagsstämma. Vid fulltecknad emission tillförs Biosensor initialt 20 915 378,40 SEK. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs Biosensor ytterligare 9 461 718,80 SEK; totalt cirka 30,4 MSEK före emissionskostnader. Biosensor har – utöver tidigare kommunicerad garantiteckning – tecknat ytterligare avtal om garantiteckning, vilket innebär att 100 procent av den initiala emissionsvolymen om cirka 20,9 MSEK nu täcks av skriftligt avtalad teckningsförbindelse (1 650 000 SEK) tillsammans med skriftligt avtalad garantiteckning (19 265 378,40 SEK).

 

Teckningstid och teckningskurs:

Teckningstiden löper från den 4 maj 2011 till 18 maj 2011 och teckningskursen är 8,40 SEK per unit, som inkluderar sju (7) A-aktier och två (2) vidhängande teckningsoptioner av serie TO 5A. Prissättningen har fastställts till 1,20 SEK per A-aktie, således är teckningsoptionerna vederlagsfria.

Avstämningsdag och företrädesrätt:

Avstämningsdag är den 29 april 2011. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 26 april 2011 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 27 april 2011. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Biosensor äger företrädesrätt att teckna units. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) uniträtt. Fem (5) sådana uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av sju (7) nya A-aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 5A.

Teckningsoptioner TO 5A:

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 5A berättigar till teckning av en (1) nyemitterad A-aktie till en kurs om 1,90 SEK per A-aktie. Teckning av A-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 22 juni 2011 till och med den 7 december 2011. Möjligheten till konvertering av teckningsoptioner till A-aktier ges vid tre tillfällen, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 31 augusti 2011, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 31 oktober 2011 samt dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 7 december 2011.

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information om teckningsförbindelse och garantiteckning kommer att offentliggöras i prospekt senast i samband med att teckningstiden inleds.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.