Idag inleds teckningstiden i Biosensors företrädesemission

September 22, 2010

Idag, den 22 september 2010, inleds teckningstiden i Biosensor Applications Sweden AB:s (publ) företrädesemission. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Biosensor cirka 16,6 MSEK, före emissionskostnader. Emissionen är genom tecknings- och garantiåtaganden säkerställd till 11,2 MSEK. 6-sidig folder samt anmälningssedel II finns från och med idag att ta del av på bolagets och AktieTorgets hemsidor (www.biosensor.se och www.aktietorget.se).

Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma i Biosensor beslutade den 13 september 2010 att godkänna styrelsens beslut om en emission med företräde för befintliga aktieägare om högst 331 936 828 A-aktier, vilket motsvarar cirka 16,6 MSEK. Elva (11) aktier, oavsett serie, på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna fyra (4) A-aktier. Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter. Emissionen genomförs för att finansiera återbetalning av tidigare erhållna brygglån om 6,0 MSEK samt för att tillföra Biosensor kapital som skall användas till marknadsföring och försäljning.

Erbjudandet i korthet:

  • Avstämningsdag var den 17 september 2010.
  • Teckningskursen är fastställd till 0,05 SEK per A-aktie.
  • Teckningstid: 22 september – 6 oktober 2010
  • Handel med teckningsrätter: 22 september – 1 oktober 2010
  • Handel med betald och tecknad aktie (BTA) kommer att ske på AktieTorget från och med den 22 september fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske i början av november 2010.
  • Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Biosensor cirka 16,6 MSEK, före emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtagande

Biosensor har erhållit teckningsförbindelser om 6,0 MSEK från bland annat bolagets två huvudägare. Därutöver har Biosensor erhållit garantiteckning om drygt 5,2 MSEK, vilket innebär att emissionen är säkerställd till drygt 11,2 MSEK. Teckningsförbindelserna är knutna till tidigare erhållen bryggfinansiering om 6,0 MSEK.

Fullständiga villkor och anvisningar samt vidare information om tecknings- och garantiåtagande finns att ta del av i upprättat prospekt, som finns tillgängligt på bolagets samt AktieTorgets respektive hemsida (www.biosensor.se och www.aktietorget.se).

För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.