Kommuniké från årsstämma

May 26, 2010

Igår, den 25 maj 2010, hölls årsstämma i Biosensor Applications Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

  • Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt den framlagda koncernresultat- och balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009.
  • Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 3 prisbasbelopp för styrelseordföranden samt 2 prisbasbelopp till övriga ledamöter enligt lagen om allmän försäkring. Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare beslutades dels att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter samt att Leif Engström, Pär M Ericson och Tomas Wängberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter och att Bengt Hagander nyväljs som ordinarie styrelseledamot.
  • Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag (se punkt 9 i kallelse).
  • Stämman beslutade att införa ett optionsprogram för verkställande direktören genom emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget.
  • Stämman beslutade, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 10,0 MSEK, (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.