Kommuniké från extra bolagsstämma

January 24, 2013

Biosensor Applications har idag hållit en extra bolagsstämma och de väsentliga besluten var följande:

a) Beslut om minskning av aktiekapitalet med 398 469, 60 kr för täckning av förlust och utan indragning av aktier. Kvotvärdet blir 0,8 Mkr.

b) Beslutades om ändring av § 5 och § 6 i bolagsordningen i enlighet med förslaget i kallelsen.

c) Beslutades om ändring av § 4, § 5 och § 6 av bolagsordningen enligt förslaget i kallelsen varav § 4 i bolagsordningen i det fall styrelsen fattar beslut att Bolagets högsta aktiekapitalsgräns överstiger 2 000 000 kr.

d) Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, inom aktiekapitalsgränserna, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.

e) Beslutades att till ny styrelse välja Tommy Trollborg, Jakob Johansson samt Fredrik Vojbacke.

 

För vidare information, var vänlig kontakta:

Fredrik Vojbacke
Tf VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 708 99 04 63
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.