Offentliggörande av prospekt

December 1, 2011

Biosensor Applications Sweden AB (publ) offentliggör härmed prospekt med anledning av företrädesemissionen som inleds den 2 december 2011. Prospektet finns att tillgå på bolagets (www.biosensor.se ) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida, där särskild anmälningssedel II kommer att offentliggöras i samband med att teckningstiden inleds.

Förslag om omvandling av C-aktier till A-aktier

Innehavare av preferensaktier (”C-aktier”) i Biosensor har under slutet av november 2011 erhållit förslag om att omvandla C-aktierna till A-aktier. Härvid skulle det upplupna och årligt tillkommande företrädet till utdelning slopas. Förslaget innebär att varje innehavd C-aktie ersätts med femton nyemitterade A-aktier. Innehavaren erhåller enligt förslaget fjorton nyemitterade A-aktier för en innehavd C-aktie, och varje C-aktie omvandlas till en A-aktie.

Om ägare till samtliga 98 087 C-aktier accepterar förslaget skulle 1 373 218 A-aktier emitteras. Under förutsättning att föreliggande nyemission fulltecknas, skulle de för ersättandet av C-aktierna emitterade A-aktierna medföra en utspädning om 0,38 procent.

Förslaget, vilket är villkorat av godkännande vid bolagsstämma, har den 30 november 2011 skriftligen accepterats av Gylling Invest AB, som innehar A-aktier såväl som 51,7 procent av samtliga utestående C-aktier. Styrelsen gör bedömningen att fler innehavare av C-aktier kommer att acceptera erbjudandet. Sker så kommer bolaget tillkännage detta genom pressmeddelanden.

Förslaget i sin slutliga utformning kommer att framgå av kallelsen till extra bolagsstämma, vilken planeras infalla under första kvartalet 2012. 

 

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner

VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: +46 8 706 75 00

email hidden; JavaScript is required

 

 

 

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till  kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.