Stämmokommuniké

November 24, 2011

Igår, den 23 november 2011, hölls extra bolagsstämma i Biosensor Applications Sweden AB (publ). Stämman godkände styrelsens beslut om företrädesemission. Stämmobeslutet fattades med erforderlig majoritet. Nedan följer en sammanfattning av villkor och anvisningar för företrädesemissionen.

  • Teckningstid: 2 dec till 16 dec 2011.
  • Teckningskurs: 0,04 SEK per aktie.
  • Erbjudandet omfattar högst 328 670 232 A-aktier. Idag finns 29 879 112 utestående aktier i Biosensor, varav 29 781 024 är A-aktier och 98 088 är C-aktier.
  • Avstämningsdag: 30 november 2011. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 november 2011 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 november 2011.
  • De som på avstämningsdagen den 30 november 2011 är registrerade som aktieägare i Biosensor äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls elva (11) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) stamaktie av serie A.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 2 december 2011 till 13 december 2011.

Teckningsförbindelse och garantiteckning:
Vid fulltecknad emission tillförs Biosensor 13 146 809,28 SEK, före emissionskostnader. Biosensor har tecknat avtal om teckningsförbindelse och förhandlingar avseende ett garantikonsortium för att säkerställa hela emissionsbeloppet pågår.
Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information om teckningsförbindelse och garantiteckning kommer att offentliggöras i prospekt eller genom pressmeddelande senast i samband med att teckningstiden inleds.

 

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner

VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: +46 8 706 75 00

email hidden; JavaScript is required

 

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till  kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.