Stämmokommuniké

January 14, 2011

Igår, den 13 januari 2011, hölls extra bolagsstämma i Biosensor Applications Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.

 

Beslut om riktad nyemission för skapande av utjämningsaktier
Stämman beslutade om en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 201 791 A-aktier och högst 150 C-aktier envar med ett kvotvärde om 0,04 kronor till en teckningskurs om 0,04 kronor per aktie, vilket ger en ökning av aktiekapitalet med högst 8 077,64 kronor. Anledningen till att frångå aktieägares företrädesrätt samt grunden för teckningskursen, är att bolaget ska ha ett antal aktier som är delbart med etthundra och därmed möjliggöra en sammanläggning av aktier. De nyemitterade aktierna ska ställas till förfogande för vederlagsfri utjämning av aktieinnehav som inte är jämnt delbara med etthundra (se beslut om sammanläggning av aktier nedan). Aktierna skall tecknas senast den 14 januari 2011 med likviddag den 14 januari 2011. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden samt flytta likviddagen. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma Sedermera Fondkommission AB.

Beslut om sammanläggning av aktier samt ändring av bolagsordningen
I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier beslutade stämman att en sammanläggning av aktier 1:100 skall ske, innebärande att 100 aktier läggs samman till 1 aktie. Styrelsen bemyndigades, dock längst intill den dag som infaller den femte vardagen före nästa årsstämma, att fastställa den dag då sammanläggningen skall verkställas och vidta de övriga åtgärder som erfordras för att kunna genomföra sammanläggningen. Efter riktad nyemission och minskning av aktiekapital kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 9 959 704 kronor fördelat på 12 449 630 aktier envar med ett kvotvärde om 0,80 kronor.

Beslut enligt ovan är för sin giltighet och för sitt verkställande förutsatt av att Sedermera Fondkommission AB (“Garanten”), vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg tillhandahåller sådana aktieägare, vars aktieinnehav ej är jämnt delbara med etthundra (100), så många aktier att deras aktieinnehav, efter tillägg för av Garanten vederlagsfritt tillhandahållna aktier, blir jämnt delbara med etthundra (100). Det noteras att Garanten sammantaget tillhandahållit och ställt till Euroclear Sweden AB:s förfogande 201 791 A-aktier och 150 C-aktier för utjämningsändamål enligt ovan. Således är beslutet om sammanläggning och om ändring av bolagsordningen villkorat – förutsatt att Garanten ej beslutar tillhandahålla ytterligare aktier – av att nödvändig utjämning kan ske inom ramen för det antal aktier som Garanten tillhandahållit.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust
Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 39 838 816 kronor från 49 798 520 kronor till 9 959 704 kronor för täckning av förlust. Minskningen beslutades att ske utan indragning av aktier, varvid aktiens kvotvärde kommer att minska från 4,00 kronor till 0,80 kronor. Beslutet är villkorat av besluten i punkterna ovan.
Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om att ändra bolagsordningens § 10 genom tillägg av “Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.” samt att bestämmelserna om kallelse till bolagsstämma i § 12 i bolagsordningen ersätts med följande lydelse: “Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.”

Bolagsstämmans beslut om ändring av § 12 i bolagsordningen är villkorat av att en ändring av sättet och tiden för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, och att den beslutade lydelsen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.
Val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och att ingen suppleant utses, dels att Leif Engström, Bengt Hagander och Tomas Wängberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt dels att Lars Burström och Svante Lundbrink nyväljs som ordinarie styrelseledamöter.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.