Teckningstiden med stöd av teckningsoptioner inleds idag

February 1, 2010

Biosensor Applications Sweden AB (publ) genomförde under hösten 2009 en företrädesemission. De som tecknade units i emissionen erhöll teckningsoptioner av serie 2009/2010 I (TO 3 A) samt teckningsoptioner av serie 2009/2010 II (TO 4 A). Idag, den 1 februari 2010, inleds teckningstiden för teckning av A-aktier med stöd av teckningsoptioner från båda ovan nämnda serier.

Information om teckningsoptioner:

Serie 2009/2010 I (TO 3 A)
Innehav av en (1) teckningsoption av serie 2009/2010 I (TO 3 A) berättigar till teckning av en (1) nyemitterad A-aktie till en kurs om 0,10 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 1 februari 2010 till och med 31 mars 2010. Totalt finns 38 710 656 teckningsoptioner av serie 2009/2010 I (TO 3 A) utgivna.

Konvertering till A-aktier kommer att ske vid två tillfällen, dels för den som tecknat och betalat senast den 26 februari 2010 samt dels för den som tecknat och betalat senast den 31 mars 2010. A-aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.

Handel med teckningsoption av serie 2009/2010 I (TO 3 A) kommer att ske på AktieTorget under perioden 1 februari – 26 mars 2010.

Serie 2009/2010 II (TO 4 A)
Innehav av en (1) teckningsoption av serie 2009/2010 II (TO 4 A) berättigar till teckning av en (1) nyemitterad A-aktie till en kurs om 0,13 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 1 februari 2010 till och med 31 maj 2010. Totalt finns 38 710 656 teckningsoptioner av serie 2009/2010 II (TO 4 A) utgivna.

Konvertering till A-aktier kommer att ske vid fyra tillfällen, dels för den som tecknat och betalt senast den 26 februari 2010, dels för den som tecknat och betalt senast den 31 mars 2010, dels för den som tecknat och betalt senast den 30 april 2010 samt dels för den som tecknat och betalt senast den 31 maj 2010. A-aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.

Handel med teckningsoption av serie 2009/2010 II (TO 4 A) kommer att ske på AktieTorget under perioden 1 februari – 26 maj 2010.

Antal aktier i Biosensor:

Idag finns det 851 645 067 aktier i Biosensor, varav 9 808 650 är C-aktier. Vid fullt nyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner kommer det totala antalet aktier att öka till 929 066 379 aktier.

För vidare information angående villkor och anmälningssedlar se: www.biosensor.se/investor/

För vidare information, var vänlig kontakta:

Bengt Hagander
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: 46 (0)8 706 75 00
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag noterat på AktieTorget. Huvudkontoret ligger i Solna, Stockholm. Företaget har utvecklat en metod för att hitta spårämnen av narkotika och sprängämnen. Teknologin är baserad på bioteknologiska hyperkänsliga sensorer som kan upptäcka och analysera dessa ämnen simultant, även i mycket små mängder. Teknologin är träffsäker och ger få falsklarm. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.