Utreder möjligheterna med förlustavdragen om 400 Mkr

January 24, 2013

Styrelsen i Biosensor har gjort en initial bedömning att Bolagets förlustavdrag om cirka 400 Mkr bör kunna skapa ett värde för aktieägarna. Därför har styrelsen påbörjat ett internt arbete med att hitta olika alternativ på hur detta skulle kunna ske.

Enligt Biosensors årsredovisning för år 2011 uppgick uppskjutna skattefordringar till 103,4 Mkr (97 Mkr), avseende ackumulerade underskottsavdrag uppgående till 392,9 Mkr (368 Mkr). Underskottsavdragen har ingen bestämd förfallotidpunkt. Adderas förlusten för Q1-Q3 2012, då dessa taxerats, uppgår de ackumulerade förlusterna till cirka 424 Mkr. Den uppskjutna skattefordran är inte redovisad i bolagets balansräkning. Uppskjuten skattefordran för år 2011 beräknades på dåvarande bolagsskatt om 26,4%; från år 2013 är bolagsskatten sänkt till 22% varvid skattefordran räknas om.

Det skall understrykas att det kan ta lång tid innan en lösning kan uppnås som möjliggör att ett eventuellt värde för aktieägarna kan realiseras, om något sådant överhuvudtaget kan frambringas. Styrelsen är dock försiktig positiv till möjligheterna och tycker det är prioriterat att undersöka möjligheten för aktieägarna.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Fredrik Vojbacke
Tf VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 708 99 04 63
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.