Beslut om företrädesemission

August 26, 2010

Idag, den 26 augusti 2010, beslutade styrelsen i Biosensor Applications Sweden AB (publ) att genomföra en företrädesemission om cirka 16,6 MSEK, förutsatt godkännande på kommande extra bolagsstämma. Emissionen är genom tecknings- och garantiåtagande säkerställd till drygt 11,2 MSEK. Nedan följer en sammanfattning av beslutet.

Emissionen:

Styrelsen i Biosensor har beslutat att genomföra en företrädesemission, under förutsättning av godkännande på kommande extra bolagsstämma. Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare, även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i emissionen. För elva (11) befintliga aktier, oavsett serie, erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fyra (4) nya A-aktier. Teckningskursen uppgår till 0,05 SEK per A-aktie.

Emissionen genomförs för att säkerställa det behov av rörelsekapital som bedöms ha uppstått och som styrelsen informerat om i bolagets delårsrapport för första kvartalet 2010. Emissionslikviden är huvudsakligen avsedd att användas till kostnader förknippade med marknadsföring och försäljning.

Erbjudandet i korthet:

  • Elva (11) aktier, oavsett serie berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fyra (4) nya A-aktier.
  • Teckningskursen är fastställd till 0,05 SEK per A-aktie.
  • Erbjudandet omfattar högst 331 936 828 A-aktier. Idag finns det 912 826 279 aktier i Biosensor, varav 903 017 629 A-aktier och 9 808 650 icke-listade C-aktier.
  • Avstämningsdag: 17 september 2010. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 september 2010 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 september 2010.
  • Teckningstid: 22 september – 6 oktober 2010
  • Handel med teckningsrätter: 22 september – 1 oktober 2010
  • Handel med betald och tecknad aktie (BTA) kommer att ske på AktieTorget från och med den 22 september fram tills emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
  • Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Biosensor sammanlagt cirka 16,6 MSEK.

Tecknings- och garantiåtagande

Biosensor har erhållit teckningsförbindelser om 6,0 MSEK från bland annat bolagets två huvudägare. Därutöver har Biosensor erhållit garantiteckning om drygt 5,2 MSEK, vilket innebär att emissionen är säkerställd till drygt 11,2 MSEK. Teckningsförbindelserna är knutna till tidigare erhållen bryggfinansiering om 6,0 MSEK.

Fullständiga villkor och anvisningar samt vidare information om tecknings- och garantiåtagande kommer att publiceras i prospekt senast i samband med att teckningstiden inleds. Vidare kommer kallelse till extra bolagsstämma att publiceras inom kort.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.