Biosensors årsredovisning 2009 tillgänglig på företagets hemsida

May 11, 2010

Biosensor Applications AB har idag, inför kommande årsstämma publicerat sin årsredovisning för 2009 på bolagets hemsida www.biosensor.se och på Aktietorgets hemsida.

Vi vill särskild upplysa om följande:

  • Styrelsen har efter räkenskapsårets utgång beslutat om en delvis nedskrivning av immateriella tillgångar i det delägda tyska dotterbolaget Biosensor GmbH. Nettoeffekten efter avdrag för skatteeffekt och upplösning av minoritetens andel påverkar koncernens egna kapital med ca 2,7 MSEK. Nedskrivningen är en följd av det försäljningsavtal om avyttring av inkråmet i Biosensor GmbH till extern part som Likvidatorn i Biosensor GmbH genomfört men som överklagats av Biosensor. Detta försäljningsavtal är villkorat av att äganderätten av Biosensor GmbHs tillgångar fastställs tillhöra Biosensor GmbH i den kommande processen i Bonn. Denna nedskrivning redovisas i första kvartalet 2010
  • Styrelsen gör bedömningen att ett behov av extra kapitaltillskott för att säkra bolagets likviditet föreligger. Kapitalbehovet täcks av det sedan tidigare framlagda förslaget om bemyndigande för nyemission som finns i kallelsen till årsstämman.
  • Huvudägarna garanterar att teckna sig för 2 MSEK om den pågående teckningsoptionen (TO 4) inte blir fulltecknat
  • Nytillträdd VD sedan den 12 april är Erik Lissner
  • I maj har bolaget tecknat ett ’Letter of intent’ med en ny distributör i Malaysia där det i första skedet ingår en försäljning av 16 detekteringsutrustningar.
  • Aktieägare med ägande motsvarande ca 31 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att styrelsearvode skall utgå med 3 prisbasbelopp för styrelseordföranden samt 2 prisbasbelopp till övriga ledamöter enligt lagen om allmän försäkring, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning. Vidare föreslås att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter, och att Leif Engström, Pär M Ericson och Tomas Wängberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Bengt Hagander nyväljs som ordinarie styrelseledamot.

 

För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.