Företrädesemissionen genomförd

May 23, 2011

I maj 2011 genomförde Biosensor Applications Sweden AB (publ) en företrädesemission där även allmänheten gavs rätt att teckna units bestående av A-aktier och teckningsoptioner. Genom emissionen nyemitteras 2 489 926 units, motsvarande 17 429 482 A-aktier och 4 979 852 teckningsoptioner av serie TO 5A. Biosensor tillförs initialt cirka 20,9 MSEK före emissionskostnader. I det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs Biosensor ytterligare cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader. 593 409 units tecknades med stöd av företrädesrätt och 6 961 units tecknades utan stöd av företrädesrätt. Detta medför att garantitecknare tilldelas 1 889 556 units, det vill säga 13 226 892 aktier och 3 779 112 teckningsoptioner.

 

Antal aktier och aktiekapital:

Efter att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Biosensor att uppgå till 29 879 112 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 23 903 289,60 SEK. Därutöver kommer det att finnas 4 979 852 utestående teckningsoptioner av serie TO 5A i Biosensor.

Emissionslikvidens användande:

Biosensor avser att använda den initiala emissionslikviden för återbetalning av i februari 2011 erhållet brygglån och checkräkningskredit. Härutöver avser Biosensor att finansiera rörelsekostnader, försäljningsinsatser och marknadsföring. En del av emissionslikviden är avsedd att täcka ersättning för garantiteckning samt emissionskostnader. Mer detaljerad information om emissionslikvidens användande finns att tillgå i Biosensors prospekt, som finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.biosensor.se).

Teckningsoptioner TO 5A:

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 5A berättigar till teckning av en (1) nyemitterad A-aktie till en kurs om 1,90 SEK per A-aktie. Teckning av A-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 22 juni 2011 till och med den 7 december 2011. Möjligheten till konvertering av teckningsoptioner till A-aktier ges vid tre tillfällen, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 31 augusti 2011, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 31 oktober 2011 samt dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 7 december 2011. De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 5A kommer att bli föremål för handel på AktieTorget från och med den 22 juni 2011. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas avser Biosensor huvudsakligen att använda emissionslikvid hänförlig till teckningsoptioner för att finansiera rörelsekostnader, försäljningsinsatser och marknadsföring.

Handel med BTU:

Handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juni 2011.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.