Kallelse till årsstämma i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

May 16, 2011

Aktieägarna i Biosensor Applications Sweden AB (publ), 556376-6814, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 juni 2011 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Solna Strandväg 3 i Solna.

 

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 juni 2011, dels senast klockan 12.00 den 8 juni 2011 anmäla sig skriftligen till Biosensor Applications Sweden AB, Solna Strandväg 3, 171 54 Solna, eller per telefon 08-706 75 00, eller per fax 08-706 75 25 eller per e-mail email hidden; JavaScript is required. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 8 juni 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
d) Om antalet styrelseledamöter, revisorer och suppleanter.
e) Om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
8. Val av styrelse och revisor.
9. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare.
10. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor (punkterna 7 d, 7 e och 8.)
Aktieägare har meddelat att de tänker presentera ett förslag till antal styrelseledamöter, arvode till styrelse samt förslag till styrelseledamöter senast två veckor före årsstämman.

Styrelsen föreslår att bolagets revisionsbolag Deloitte AB omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare (punkt 9)
Styrelsen föreslår att ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig. Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Pensionsförmåner skall vara förmånsbestämda och avgiftsbestämda och (för svenska medborgare) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Ersättning kan även utgå i form av optionsprogram eller aktierelaterade incitamentsprogram. Vidare kan styrelsen komma att föreslå en bolagsstämma att fatta beslut om nya långsiktiga incitamentsprogram och/eller optionsprogram.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Solna Strandväg 3 i Solna från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Solna i maj 2011
Biosensor Applications Sweden AB (publ)
STYRELSEN