Kallelse till extra bolagsstämma iBiosensor Applications Sweden AB (publ)

April 4, 2011

Aktieägarna i Biosensor Applications Sweden AB (publ), 556376-6814, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 april 2011 kl. 15.00 på Åkarnas Hus, Vendevägen 90, 182 32 Danderyd.

 

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 april 2011, dels senast klockan 12.00 den 14 april 2011 anmäla sig skriftligen till Biosensor Applications Sweden AB, Solna Strandväg 3, 171 54 Solna, eller per telefon 08-706 75 00 eller per e-post email hidden; JavaScript is required. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 14 april 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 12 449 630 vid tidpunkten för denna kallelse, varav 12 351 542 är stamaktier av serie A och 98 088 är preferensaktier av serie C. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

Stämman öppnas.
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordningen.
Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 6)
Styrelsen förslår att stämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission av högst 17 429 482 A-aktier och 4 979 852 teckningsoptioner. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en uniträtt. Fem uniträtter berättigar till teckning av en unit bestående av sju nya A-aktier och två teckningsoptioner av serie TO 5A berättigande till teckning av vardera en ny A-aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,90 kronor per aktie kontant under perioden 22 juni 2011 – 7 december 2011. Vid fulltecknad emission tillförs aktiekapitalet 13 943 585,60 kronor. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs aktiekapitalet 3 983 881,60 kronor. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 29 april 2011. Även annan kan teckna i emissionen. För varje tecknad unit skall erläggas 8,40 kronor kontant, dvs. 1,20 kronor per aktie.

Teckning av units skall ske under perioden 4 maj 2011 till och med den 18 maj 2011. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av uniträtter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning I tredje hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Solna Strandväg 3 i Solna från och med två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Solna i april 2011
Biosensor Applications Sweden AB (publ)
STYRELSEN