Offentliggörande av prospekt

September 14, 2010

Biosensor Applications Sweden AB (publ) offentliggör härmed prospekt med anledning av den företrädesemission som inleds den 22 september 2010.

Teckningstiden löper från den 22 september till den 6 oktober 2010 och teckningskursen är fastställd till 0,05 SEK per A-aktie. Elva (11) befintliga aktier, oavsett serie, på avstämningsdagen den 17 september 2010 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna fyra (4) A-aktier. Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter, vilket då skall ske på avsedd särskild anmälningssedel II, vilken kommer att offentliggöras i samband med att teckningstiden inleds.

Fullständiga villkor och anvisningar finns att ta del av i upprättat prospekt, som finns tillgängligt på bolagets samt AktieTorgets respektive hemsida (www.biosensor.se och www.aktietorget.se).

För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.