Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner vid Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

May 27, 2010

Då bolaget erhållit förfrågningar angående instruktioner gällande nyttjande av TO4 vid direktregistrerade teckningsoptioner vill bolaget ge nedanstående instruktioner. Ytterligare information finns på bolagets hemsida.

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. VP-kontoinnehavare skall i stället använda anmälningssedlar som finns att tillgå på Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se) alternativt på Biosensors hemsida (www.biosensor.se).

I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission AB skall betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Vid utgången av maj månad kommer en omvandling ske från teckningsoptioner till A-aktier, under förutsättning av att anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast enligt datum angivna på anmälningssedeln.

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission AB ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts IA med A-aktier.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie 2009/2010 II berättigar till teckning av en (1) nyemitterad A-aktie till en kurs om 0,13 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 1 februari 2010 till och med 31 maj 2010. Totalt finns 38 710 656 teckningsoptioner av serie 2009/2010 II utgivna.

Anmälningssedel finnas att hämta på bolagets hemsida www.biosensor.se

För vidare information, var vänlig kontakta:

Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Telefon: + 46 8 706 75 00
E-post: email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.