Verksamhetsöverlåtelse inom koncernen

January 24, 2013

Styrelsen i Biosensor Applications Sweden AB har beslutat att överlåta den rörelsedrivande verksamheten till dotterföretaget Biosensor Applications International AB. Överlåtelsen har gjorts för att renodla strukturen i Biosensor inför framtiden och underlätta finansieringen av rörelsen. Då den koncerninterna förändringen kräver vissa externa godkännanden beräknas förändringen att vara fullt genomförd under det första kvartalet 2013. Överlåtelsen har skett till bokförda värden uppprättat per bokslutsdag 30 november 2012.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Fredrik Vojbacke
Tf VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 708 99 04 63
email hidden; JavaScript is required

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.